SportLogia
Vol.10, Issue 1, June 2014.

 

Miloš Šolaja

SPORT U TRANZICIONIM DRUŠTVIMA – NESTANAK ULOGE I GUBITAK REZULTATA

"Posmatrajući društvenu tranziciju kao kompleksnu mrežu društvenih promjena u svim aspektima društvenog života neizostavno je poređenje i promjena u sferi sporta u post-socijalističkim društvima u tranziciji u odnosu na razviijeni sistem sporta na globalnom nivou, posebno nakon kraja Hladnog rata i krupnih strukturalnih promjena početkom 90-tih godina 20. vijeka. "

 

Kemal Idrizović, Julio Calleja-Gonzáles i Dean Kontić
POVEZANOST IZMEÐU MORFOLOŠKIH PARAMETARA I BRZINE ŠUTA, MAKSIMALNE SNAGE I BRZINE PLIVANJA KOD ELITNIH VATERPOLISTA
"Tehnički, taktički i fiziološki zahtjevi vaterpola, koji su nekada bili standard, danas više nisu aktuelni.
Napredak u ukupnom pristupu ovoj sportskoj disciplini, kako sa igračkog i trenerskog, tako i sa naučnog stanovišta, doveo je do konstituisanja novih funkcionalno-motoričkih principa, koji danas važe
u ovoj sportskoj igri. Odnos morfoloških karakteristika i specifično-motoričkih sposobnosti predstavlja jednu od najvažnijih osobina igračkog profila elitnog vaterpoliste."

 

Vladimir Irhin, Irina Irhina, Olga Pol’schikova i Alexander Markov
SADRŽAJ I SUŠTINA KINEZIOLOŠKOG OBRAZOVANJA
"Ovaj članak se bavi sadržajem i prirodom obrazovne kineziologije i razlika ove vrstae kineziologije u odnosu na kineziologiju fizičke kulture, kineziologiju sporta i primjenjenu kineziologiju. Proučavanja vezana za ljudsko kretanje i negov razvoj još od vremena antičkih filozofa naučnici su sredinom XX vijeka došlo do zaključka: vještim korišćenjem ove međuzavisnosti poboljšava efikasnost obuke i razvoja cijelog čovjeka. Tokom 60-ih godina XX vijeka Gudchard uveo je u naučnu terminologiju koncept „primjenjana kineziologija“, predmet istraživanja u čijoj osnovi je uticaj motoričkih pokreta na fiziološke sisteme ljudskog tijela"

 

Adriana Ljubojević , Vladimir Jakovljević , and Milijana Popržen

EFEKTI ZUMBA FITNES PROGRAMA NA TJELESNU KOMPOZICIJU ŽENA

"Cilj istraživanja je ispitati efekte osmonedeljnog zumba fitnes programa na promjene u tjelesnoj kompoziciji žena. Istraživanje je provedeno na uzorku 12 žena rekreativki starosne dobi od 25 do 35 godina u trajanju od osam nedelja (24 treninga). Prije i početka
zumba fitnes programa izmjereni su sljedeći tjelesni parametri: tjelesna masa, postotak masnog tkiva, količina masnog tkiva izražena u kg, nemasna masa i ukupna količina vode u tijelu."

 

Dejana Velikić , Jasmina Knežević , and Nadežda Rodić

RELACIJE NEKIH OSOBINA LIČNOSTI I KARAKTERISTIKA SPORTISTA SA SPORTSKOM ANKSIOZNOŠĆU

"Sportska anksioznost predstavlja tendenciju da se situacije takmičenja procenjuju kao preteće, a kao odgovor na ovakvu situaciju javlja se anksiozno stanje. Kako istraživanja kontinuirano ukazuju na vezu između anksioznosti i sportskog postignuća, problem istraživanja je: da li postoji povezanost osobina ličnosti sportista sa stepenom anskioznosti kod sportiste, kao i da li postoje razlike u stepenu anksioznosti u odnosu na pol sportiste, vrstu sporta i nivo sportske uspje-šnosti."