SportLogia
Vol. 18, Broj 1, Decembar 2022.

 

WELLNESS PROGRAMI KAO SASTAVNI DEO TURISTIČKE PONUDE NA KRUZERIMA

Nebojša Jotov1, Vladimir Miletić2, Željko Rajković2,
Miloš Vidaković3 i Darko Mitrović2
1Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
2Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd, Srbija
3Univerzitet u Prištini, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić, Srbija


Kratki naučni članak
doi: 10.5550/sgia.221801.se.jmr
Udk:338.48

 

Sažetak  

Krstarenje kruzerima predstavlja posebnu vrstu turističke ponude koja obuhvata veliko tržište. Interesi gostiju – struktura korisnika usluga i njihove finansijske mogućnosti određuju sadržaje koji se nude – zabava, avantura, wellness ili rekreacija itd. Jedna od primarnih aktivnosti tokom dugih plovidbi su Wellness procedure koje se obavljaju u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja putnika. Navedene procedure zahvataju miltidisciplinarni pristup iz nekoliko pravaca od kojih se ističu turizmologija, medicina i fizička kultura. Za pružanje usluga neophodne su specifična znanja i veštine, koje tek od skora imaju svoje mesto u nomenklaturi zvanja, kao i poseban pravac školovanja. Za uspešne efekte neophodna je pravilna hijerarhija postupaka tokom procedura, ali i sistem periodične evaluacije. U radu je predstavljen upitnik sa rezultatima koji je sproveden na 102 gosta na krstarenju od Strazbura do Kelna, gde putnici potvrđuju visok kvalitet i prilagođenost programa korisnicima. Rezultati posebno ističu značaj Wellness programa za kvalitet i sadržajnost samog putovanja. Obučavanje kadrova za navedene programe moguće je i poželjno i u kontinentalnim zemljama, čiji diplomirani učenici mogu naći svoje zaposlenje na nekom od mnogobrojnih kruzera na moru ali i na većim putničkim brodovima na kontinentalnoj plovidbi u sistemima reka i kanala Evrope.

 

Ključne riječi: zdravlje, SPA programi, plovidba

FULL TEXT (.pdf)

 

Literatura

Adams, T.B. (2003). The Power of Perceptions Measuring Wellness in Globally Acceptable, Philosophically Consistent Way, Wellness Management.
Dimitrova, B. (2012). SPAkultura i akva praktiki. Sofia:NSA „Vasil Levski“
Evans, N., Campbell, D., Stonehouse, G. (2003). Strategic Management for Travel and Tourism. Amsterdam : Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-4854-7.50010-X
Garkov, V. (2019). Turizam i animaciya v turizma. Monografiya, (treto preraboteno i dopalneno izdanie), NSA PRES, Sofiya.
Mitić, D. (2001): Rekreacija. Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Mueller, H.,Kaufmann, E.L. (2001). Wellness Tourism: Market Analysis of a Special Health Tourism Segment and Implications for the Hotel Industry. Journal of Vacation Marketing, 7, 5-17. https://doi.org/10.1177/135676670100700101
Pašković, K. (2020). Osnove nautičkog turizma i nautički potencijali Srbije. Beograd : Univerzitet u Beogradu ,Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Smith, M., Kelly, C. (2006). Wellness Tourism. Tourism Recreation Research, 31(1), 1-4.
Stanković, S. (2000). Turistička geografija, Peto dopunjeno izdanje. Beograd:Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Travis, W.J. (1981). Wellness Workbook, How to Achieve Enduring Health and Vitality. California, USA : Agreement with Anthica Literary,
Vuksanović, N., Pivac, T., Dragin, A. (2013). Contemporary Trends in Nautical Tourism on the Example of European River Cruising Companies. Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 42 (122-138)

Web izvori:
Internet 1 :  https://cruisemarketwatch.com/capacity/ Datum pristupa (04.04.2022. godine)

Citiranje članka:

Jotov, N., Miletić, V., Rajković, Ž., Vidaković, M., & Mitrović, D. (2022). Wellness programi kao sastavni deo turističke ponude na kruzerima. Sportlogia, 18 (1), 11-20. https://doi.org/10.5550/sgia.221801.se.jrm

Primljeno: 28.06.2022.
Odobreno: 14.07.2022.

Korespodencija:
Nebojša Jotov, Dr., Viši predavač,
Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, Srbija
Stevana Brakusa 4, 11030, Beograd, Srbija
Tel.:+381 60 365 0189. E-mail.: nebojsajotov@gmail.com